Parking ticket

I don’t believe it. Got a parking ticket while at a charging point in Greenwich, London. Ticket says parked in a charge bay and not charging. It was plugged in and charging when I left and the post light was green. When I returned it had gone blue, either fully charged or perhaps a mains or computer glitch. Still plugged in of course as the traffic wardens photo shows. My appeal has been rejected so I am now about to escalate it further.

Can you believe that?

đại học liên kết

ACCA - bằng cấp chuyên nghiệp
ACCA gồm 3 phần :

 • Part 1, 2 & 3 - thời gian học là 3,5 năm - gồm 14 môn học. Tuy nhiên nếu các bạn đã học CAT thì được miễn 3 môn đầu

 • Part 1&2 học trong vòng 2 năm. Sau 2 năm các bạn có cơ hội lấy bằng đại học Oxford Brooke của Anh quốc. Các bạn sẽ phải làm 1 bài luận phân tích 1 đề tài, 1 lĩnh vực cho sẵn và nộp cho trường. Nếu bài luận được thông qua thì các bạn sẽ được cấp bằng đại học - cử nhân về kế toán ứng dụng.

 • Các bạn có thể lựa chọn học tiếp lên phần 3 để lấy bằng MBA - bằng thạc sĩ về kiểm toán, kế toán chuyên nghiệp hoặc dừng lại để đi làm.

Như vậy là sau 1 quá trình học – các bạn có cơ hội nhận được 3 tấm bằng vô cùng giá trị:
• CAT - chứng chỉ kế toán quốc tế
• Bằng cử nhân đại học Oxford Anh quốc
• ACCA - bằng kế toán công chứng Anh quốc.
Với những tấm bằng này , các bạn hoàn toàn yên tâm với mức lương không dưới 4 con số - tính theo đô là Mĩ.

 1. Cơ hội lớn như vậy - thuận lợi và khó khăn của các bạn như thế nào?

a. Thuận lợi

 • Không áp lực thi đầu vào. Miễn là bạn trên 16 tuổi thì hoàn toàn có thể học ACAT//ACCA

 • 1 chương trình – 3 bằng cấp quốc tế. Khó có chương trình học nào tại Việt Nam, kể cả các trường quốc tế và học liên thông lại có cơ hội bằng cấp chuyên nghiệp trong thời gian ngắn như vậy.

 • Thời gian biểu linh động. Hiện nay có các lớp học vào buổi tối, 3 buổi 1 tuần – thích hợp để các bạn có thể học song song cùng với việc học đại học, hoặc có thể sắp xếp thời gian ban ngày học TA – nâng cao trình độ cho bạn.

 • Cơ hội việc làm lớn và mức lương cao. Đây là chứng chỉ nghề nghiệp mới mẻ tại Việt Nam, đặc biệt là CAT- nên cơ hội làm việc cho các bạn là không nhỏ. Nguồn nhân lực về kiểm toán , kế toán đang thiếu trầm trọng – các nhà quản lí sẵn sàng chi 1 khoản tiền không nhỏ để “giữ chân” bạn khi bạn có trong tay chứng chỉ nghề nghiệp quan trọng này.

 • Nếu các bạn tham gia khoá học ngay từ tháng 9/2007 thì các bạn có những điều kiện vô cùng thuận lợi. Đây là khoá luyện thi chứng chỉ CAT đầu tiên tại Việt Nam (ACCA thì đã có truyền thống rồi) – 1 số công ty đã đứng ra chịu trách nhiệm nhận toàn bộ số học viên ở khoá đầu tiên này tài trợ cho họ học lên tiếp ACCA.

 • Vì là khoá đầu tiên nên FTMS – trung tâm luyện thi uy tín nhất tại Việt Nam - rất nghiêm túc trong việc đào tạo học viên. Họ chính là những người sẽ quảng bá cho chất lượng trung tâm vì thế bạn có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng dạy và học.

 • Mức học phí rẻ hơn rất nhiều so với các trường quốc tế và hợp tác quốc tế tại Việt Nam.

Nếu bạn phải bỏ ra gần $16,000 để học ở RMIT (chưa kể phụ phí) mà chỉ lấy được bằng đại học, tương tự DH Sunderland: > $13,000, DH Latrobe : ~$10,000…thì chỉ phải đóng khoản học phí chưa đến $4,000 cho việc học CAT. Sau đó các bạn có thể đi làm và các công ty phần lớn đều tạo mọi điều kiện và tài trợ cho nhân viên của mình học tiếp lên ACCA ($7,000/3.5 năm). Đây là mức học phí rất hợp lí mà bằng cấp lại chuyên nghiệp và được công nhận trên toàn thế giới.

b. Khó khăn:

 • Vì là 1 chứng chỉ quốc tế chuyên nghiệp nên tiếng Anh là 1 yêu cầu tối quan trọng. Bạn có thể bắt đầu học với điểm TA khoảng 450 TOFLE / 5.0 IELTS – sau đó dành thời gian học nâng cao TA song song với việc học CAT trên lớp. 4 môn đầu khá dễ - với khoảng thời gian 8 tháng, bạn hoàn toàn có thể yên tâm với vốn TA của mình. Nếu không đảm bảo trình độ TA (< 450 / 5.0) các bạn sẽ phải học thêm để tự nâng cao trình độ của mình nếu muốn theo kịp các bài giảng trên lớp.

 • Phương pháp tự học là tối quan trọng. Nếu quen với kiểu học gạo, học thụ động thì các bạn không thể vượt qua nổi những kì thi gắt gao của ACCA. Khả năng phân tích, mở rộng vấn đề là vô cùng cần thiết.

 • Yếu tố tâm lí ảnh hưởng rõ rệt tới bạn.

 • Nếu học song song CAT/ACCA cùng với học DH thì áp lực là khá cao. Bạn vừa phải đảm bảo bài vở trên lớp vừa phải tiếp nhận một khối lượng kiến thức khổng lồ khi học ACCA. Khả năng quản lí thời gian cũng phải tốt - nếu không bạn sẽ ngập đầu trong công việc.

 • Nếu bạn trượt đại học và học CAT – đó là con đường hay nhưng nhiều áp lực. Bạn đang đi con đường khác với tất cả những người khác. Sẽ không có picnic, hội hè, party đình đám… bạn chỉ có thể tập trung hết khả năng, dành hết quĩ thời gian vào việc học.

Tóm lại, khi đã xác định học , hãy thật quyết tâm, nếu không muốn bị cuốn vào qui luật đào thải. Đừng quan tâm ai nói gì, nghĩ gì, hãy hướng đến cái đích thực sự trong tương lai bạn!

Translation of above. MODERATORS where are you?

university links

ACCA - Professional qualifications
ACCA consists of 3 parts:

 • Part 1, 2 & 3 - year study period was 3.5 - includes 14 subjects. However, if you have learned CAT shall be exempt from the first 3 subjects

 • Part 1 & 2 study within 2 years. After 2 years you have the opportunity to earn college degrees Oxford Brooke’s UK. You will have to do 1 1 essay topic analyzes, 1 for available domains and pay for school. If passed, the essay will be issued by the university - BA in accounting applications.

 • You can choose to proceed to Part 3 MBA - Masters in audit, accounting or professional stop to go to work.

As such, after first learning process - you have the opportunity to get 3 plates with invaluable:
• CAT - International accounting qualification
• Bachelors Degree University of Oxford UK
• ACCA - Chartered Certified Accountants in the United Kingdom.
With this degree, you can feel safe with a salary not less than 4 numbers - based on the U.S. dollar.

 1. Opportunities such large - advantages and disadvantages of these you like?

a. Advantages

 • Do not apply force input. As long as you are over 16 years old can fully learn the ACAT / / ACCA

 • Program 1 - 3 internationally. Hardly any programs in Vietnam, including international schools and collaborative learning opportunities to have a professional degree in such a short time.

 • Flexible time schedule. Currently there are classes in the evening, the first 3 weeks - suitable for the parallel you can learn along with the university, or can arrange day time learner - raising the level for you .

 • Greater job opportunities and higher salaries. This is a new career certificate in Vietnam, especially CAT-up the opportunity to work for you is not small. Human resources audit, accounting is severely lacking - the managers are willing to spend significant sums to 1 “retention” when you have professional certificate in hand is important.

 • If you took the course right from May 9/2007, then you have a very favorable conditions. This is key CAT Exam at first Vietnam (ACCA they had already traditional) - 1 stood out companies responsible for getting all of the participants in the first session on school finance their to ACCA.

 • For the first course should FTMS - Exam center in Vietnam’s most prestigious - are serious about training students. They are the people who will promote quality center so you can be assured of the quality of teaching and learning.